wersja testowa serwisu

Podsumowanie inwestycji na drogach powiatowych w 2020 roku

Untitled
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

Dobry stan dróg jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności powiatu opoczyńskiego wobec innych regionów.

W mijającym roku, przy współpracy z samorządami gminnymi oraz dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) i Funduszu Inwestycji Lokalnych zmodernizowaliśmy wiele dróg powiatowych. Przedstawiamy najważniejsze inwestycji na terenie powiatu opoczyńskiego realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Część inwestycji to zadania wieloletnie, które rozpoczęły się w 2019 roku, a niektóre z nich zakończą się dopiero w 2021r.

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów".

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3119E od Popław przez Popławy-Kolonia do Kazimierzowa na odcinku o dł. 3,3 km. Rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2019r z planowanym terminem zakończenia do 31 sierpnia 2021r.

Zakres robót obejmuje m. in.
• poszerzenie jezdni do 5,5m w terenie zabudowanym i 6,0 m w terenie niezabudowanym,
• wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wiążącej (7cm) i ścieralnej (5cm),
• budowę chodników z kostki betonowej i wjazdów do posesji,
• wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem lub kostką betonową,
• przystanków autobusowych wyposażonych w perony z kostki betonowej i wiaty.

W celu spowolnienia ruchu pojazdów przy wjeździe do miejscowości wykonane zostaną wyspy dzielące na jezdni z odgięciem toru jazdy. Rozmalowane zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz wymienione i uzupełnienie oznakowanie pionowe, w tym oznakowanie aktywne na przejściach dla pieszych i wyspach dzielących.

Wartość zadania wynosi: 6.438.788 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%, tj. 5.151.030,00zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 622.600 zł. Udział własny jest współfinansowany przez Gminę Sławno i Gminę Paradyż (odpowiednio za roboty wykonane na terenie danej gminy) w wysokości odpowiadającej 50% kwoty udziału.

Do końca roku 2020 wykonano i odebrano roboty za kwotę 2.816.485zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów".

Inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na dwóch odcinkach: przez miejscowość Parczówek o długości 630 mb i Skronina – Sędów o długości 1750 mb, co daje łączną długość 2380mb. Rozpoczęcie robót nastąpiło w sierpniu 2020r. od realizacji odcinka w Parczówku. Planowany termin zakończenia inwestycji - 31 grudzień 2021r.

Zakres robót obejmuje m. in.
• poszerzenie jezdni do 6m,
• wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej (7cm) i ścieralnej (5cm),
• budowę chodników z kostki betonowej i wjazdów do posesji,
• wykonanie poboczy ulepszonych destruktem i kruszywem lub bitumicznych,
• wykonanie wysp dzielących na jezdni z odgięciem toru jazdy w celu spowolnienia ruchu pojazdów przy wjeździe do miejscowości,
• wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
• wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, w tym oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych i wyspach wjazdowych do miejscowości.

Wartość zadania wynosi: 5.262.955,35zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości odpowiadającej 70% wartości, tj. 3.684.068zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 786.403 zł. Wkład własny jest współfinansowany przez Gminę Białaczów w wysokości odpowiadającej 50%.

Do końca roku 2020 wykonano i odebrano roboty za kwotę 1.016.027zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie"

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 850 mb. Roboty zakończone zostały w październiku 2020r.

Zakres robót obejmował:
• poszerzenie jezdni do 6m,
• wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną i ułożenie nowej warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy umocnionych kruszywem
• renowację rowów odwadniających.

Wartość zadania wyniosła: 616.794,91zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 345.888,42 zł. Wkład własny został sfinansowany przez Gminę Opoczno i Powiat Opoczyński po 50%.

4. „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże"

Zadanie polegało na remoncie drogi na odcinku o długości 670 mb w Prucheńsku Dużym i obejmowało likwidację miejsc przełomowych i deformacji jezdni i poboczna drodze obciążonym ruchem ciężkim z pobliskiego zakładu ceramiki budowlanej.

W ramach robót wyremontowano:
• istniejący przepust drogowy,
• jezdnia została wyrównana masą bitumiczną i odnowiono warstwę ścieralną gr. 3cm,
• pobocze zostało umocnione kruszywem łamanym oraz odmulono rowy przydrożne.

Wartość wykonanych robót wyniosła: 224.527,28 zł

Na realizację zadania firma ZCB Owczary przekazała darowiznę w wysokości 130 tys. zł, 20 tys. zł stanowiło dofinansowanie Gminy Mniszków, a pozostałą kwotę w wysokości 74.527,28 sfinansował Powiat Opoczyński.

5. „Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew"

W ramach zadania wyremontowany odcinek drogi o długości 890 mb. stanowiący dojazd do szkoły w Klewie. Roboty obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej jezdni i ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 3cm oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Wartość wykonanych robót wyniosła: 144.770,51 zł

Zadanie zostało sfinansowane po 50 % przez Gminę Żarnów i Powiat Opoczyński.

6. „Remont drogi powiatowej nr 1520E w Zdyszewicach"

Remont obejmował odcinek drogi o długości 340 mb. w Zdyszewicach. Na jezdni została wykonana warstwa wyrównawcza i ułożona warstwa ścieralna o gr. 3cm oraz umocniono pobocza kruszywem łamanym.

Wartość wykonanych robót wyniosła: 59.238,03 zł

Zadanie było solidarnie finansowane po 50 % przez Gminę Żarnów i Powiat Opoczyński.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy"

Realizacja tego zadania obejmowała budowę chodnika z kostki brukowej na długości 100mb od przystanku autobusowego do szkoły podstawowej. Rów odwadniający został odnowiony i umocniony płytami ażurowymi, umocniono pobocza kruszywem łamanym oraz urządzone zostało przejście przez jednię i ustawiono bariery zabezpieczające przed wybiegnięciem dzieci na jezdnię.

Wartość wykonanych robót wyniosła: 48.340,23 zł

Zadanie było solidarnie finansowane po 50 % przez Gminę Opoczno i Powiat Opoczyński.

8. „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej"

W grudniu 2020 r. Powiat Opoczyński zakupił następujący nowy sprzęt na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych:
1. Ciągnik rolniczy
2. Przyczepa rolnicza
3. Kosiarka bijakowa boczna
4. Pług odśnieżny ciągnikowy

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 342.555 zł. Na jego zakup uzyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę w wysokości 300.000 zł.

Zakupiony sprzęt pozwoli na prowadzenie robót związanych z utrzymaniem rowów przydrożnych, poboczy, koszeniem traw a w czasie zimy służył będzie do prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania jezdni, poboczy i chodników.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie